Kurs BioGeoEko w Arktyce

Zapraszamy studentów studiów licencjackich oraz magisterskich Wydziału Biologii UAM na kurs BioGeoEko w Arktyce.

Spotkanie informacyjne odbędzie się na platformie MSTeams w poniedziałek 14.03.2022 o godzinie 11:00 (link do kanału https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1q5HQ_1ZHa_R6awXGS8RuPx6YcI38lhiRSKOqhsGhx81%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e5ecb56-e474-453d-9758-6d5bbd3698c2&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092)

Koordynator:

Dr hab. Krzysztof Zawierucha, Wydział Biologii UAM. Tematyka badawcza podczas kursu: ekosystemy glacjalne, wpływ ptaków morskich na zgrupowania bezkręgowców w tundrze, zoologia.

Pozostali prowadzący  z UAM:

Prof. dr hab. Beata Messyasz, Wydział Biologii UAM. Tematyka badawcza podczas kursu: fykologia, rolasinic i alg w ekosystemach polarnych.

Dr hab. Łukasz Grewling, Wydział Biologii UAM. Tematyka badawcza podczas kursu: różnorodność roślinności tundrowej, aeropalinologia.

Lista prowadzących spoza UAM zostanie udostępniona do połowy kwietnia 2022.

TEMATYKA PORUSZANA PODCZAS KURSU W ARKTYCE:

– Wpływ zmian klimatu na ekosystemy polarne,

– kształtowanie ekosystemów arktycznych przez lodowce,

– wpływ kolonii ptaków na funkcjonowanie lądowych ekosystemów polarnych,

– sukcesja pierwotna na przedpolach lodowców,

– bioróżnorodność fiordu, tundry i lodowców,

– tło geologiczne w badaniach środowiskowych,

– logistyka w obszarach polarnych,

– transport zanieczyszczeń na arktyczne wybrzeża,

– plastik jako mobilny substrat dla fauny borealnej.

ĆWICZENIA W TERENIE:

– Zbiór, konserwacja oraz przechowywanie materiału biologicznego (środowiska lądowe, morskie oraz glacjalne),

– badania bioróżnorodności w gradiencie tundra – przedpole lodowca – lodowiec,

– obserwacje awifauny,

– badania zgrupowań i biomasy zwierząt i roślin oraz właściwości fizykochemicznych gleb w obszarze nawożonym przez alczyki vs rybitwy,

– porównanie ekosystemów lodowych (porównanie stref supraglacjalnych i subglacjalnych),

 – opracowanie zmienności otworów kriokonitowych w gradiencie wysokościowym na lodowcu,

– opis procesu sukcesji na przedpolach lodowców.

Kurs ma zakończyć się przygotowaniem przez studentów manuskryptu publikacji naukowej będącej efektem badań prowadzonych w terenie.

Dodaj komentarz