Seminarium Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Drodzy Przyrodnicy,
Poniżej przekazujemy informacje o kolejnym seminarium Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Zapraszamy serdecznie!

——–

Szanowni Państwo, Członkowie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa,

z wielką przyjemnością zapraszam na kolejne seminarium Oddziału Poznańskiego PTB, które odbędzie się wyjątkowo 5 kwietnia o godz. 13:00 (wtorek!). Wyjątkowość terminu jest związana z wyjątkowym prelegentem, który przybędzie do nas aż z Białowieży. Prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego podzieli się z nami spostrzeżeniami dotyczącymi Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

“Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to wszechstronny, ambitny i długoterminowy plan mający na celu ochronę przyrody, odwrócenie procesu degradacji ekosystemów, zatrzymanie utraty różnorodności biologicznej i ochronę klimatu. Strategia jest odpowiedzią na międzynarodowe zobowiązania wypływające między innymi z realizacją Konwencji o Ochronie Bioróżnorodności. Jednym z działań przewidzianych w ramach realizacji Strategii jest rozszerzenie sieci obszarów chronionych tak, by obejmowały co najmniej 30% obszaru UE, w tym 10% ma być chroniona ściśle. W tym ochroną ścisłą miałyby być objęte wszystkie lasy objęte angielskim terminem “oldgrowth”. Ogłoszenie strategii wywołało bardzo ożywioną dyskusję na temat możliwości jej realizacji w ogóle oraz jej gospodarczych i przyrodniczych skutków. Czy obawy adwarsarzy Strategii są uzasadnione i wynikają z troski o przyrodę?”

Seminarium będzie miało charakter hybrydowy. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do sali Mała Aula lub przed komputery (link do spotkania w aplikacji MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzkzOWEzNzMtOGZiMS00M2VjLWFjZDgtOGFiOTFlMmZlZDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b8be20fe-ce35-4b55-89bb-86b8cbf53c75%22%7d)

Serdecznie zapraszam,

Łukasz Grewling

Przewodniczący Oddziału Poznańskiego PTB

Dodaj komentarz