Sekcja Bioinformatyki

Sekcja została reaktywowana w styczniu 2022 roku po kilku latach przerwy. Składa z ambitnych i pełnych pasji studentów Wydziału Biologii pod przewodnictwem Mikołaja Charchuty i opieką doktora Andrzeja Zielezińskiego. W skład sekcji wchodzą studenci z Polski, Ukrainy i Turcji. 

Obecnie sekcja tworzy  projekt: Stworzenie systemu sztucznej inteligencji pozwalającego na szybką identyfikację okrzemek. Rola tych jednokomórkowców w utrzymaniu życia na Ziemii jest niedoceniana. Co czwarty oddech zawdzięczamy tym organizmom, ponieważ produkują one aż 25% tlenu na Ziemi. Identyfikacja okrzemek jest dużym wyzwaniem nawet dla ekspertów. 

W naszych planach:

  • Tworzenie rozwiniętych narzędzi informatycznych prezentujących zawiłe procesy biologiczne

Motto sekcji:

  1. “Further examination is necessary to determine if these decisions are erroneous or novel.” Źródło

Kontakt:

  • przewodniczący sekcji Mikołaj Charchuta – mikcha1@st.amu.edu.pl
  • opiekun sekcji drAndrzej Zieleziński – andrzej.zielezinski@amu.edu.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą w obecnych i przyszłych projektach. 

The section was re-activated in January 2022 after a break of several years. It consists of ambitious and passionate students from The Faculty of Biology under the leadership of Mikołaj Charchuta and the supervision of PhD Andrzej Zieleziński. The section consists of students from Poland, Ukraine and Turkey. 

Currently the section is developing a project: Creation of an artificial intelligence system allowing quick identification of diatoms. The role of these single-celled organisms in sustaining life on Earth is underestimated. We owe every fourth breath to these organisms, as they generate as much as 25% of the Earth’s oxygen. Identifying diatoms is a major challenge even for experts. 

In our future we plan to:

Create advanced informatics tools to present intricate biological processes

Section motto:

“Further examination is necessary to determine if these decisions are erroneous or novel.”

Contact:

Section President Mikołaj Charchuta – mikcha1@st.amu.edu.pl

section supervisor PhD Andrzej Zieleziński – andrzej.zielezinski@amu.edu.pl

We welcome everyone interested in our current and future projects.