Statut

Statut Koła Naukowego Przyrodników

ROZDZIAŁ I. Nazwa, cele i zadania

1.1.   Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Przyrodników, zwane dalej Kołem.
1.2.   Koło zrzesza studentów na zasadzie dobrowolności. Działa jako organizacja naukowa przy Wydziale Biologii UAM.
1.3.   Koło jest jednostką niezależną od organizacji studenckich, samorządu studenckiego oraz innych organizacji.

2.   Celem Koła jest:

a.   stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywy, nieskrępowanej wymiany myśli i poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy studentów;
b.   pogłębianie i rozszerzanie wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych;
c.   krzewienie wiedzy o zasadach ochrony przyrody i działalności na rzecz jej ochrony;
d.   pielęgnowanie więzi koleżeńskich.

3.   Koło realizuje swoje cele przez:

a.   współudział w pracy jednostek naukowych Wydziału Biologii;
b.   prace terenowe i laboratoryjne;
c.   publikowanie swoich prac;
d.   organizowanie zjazdów, seminariów, obozów naukowych i szkoleniowych, rajdów krajoznawczych, wykładów i prelekcji;
e.   współpracę z innymi studenckimi Kołami Naukowymi oraz organizacjami w zakresie problemów związanych z naukami przyrodniczymi;
f.   tworzenie sekcji specjalistycznych w ramach Koła lub innych jednostek organizacyjnych (np. klub dyskusyjny, klub filmowy);
g.   udział w konferencjach i sympozjach;
h.   działalność popularyzatorską wśród młodzieży szkolnej.

4.   Praca w Kole ma charakter wyłącznie społeczny.

ROZDZIAŁ II. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki

5.1.   Wyróżniamy trzy rodzaje statusu Członka Koła:

a.   Członkowie Zwyczajni, którymi mogą być studenci Wydziału Biologii UAM
b.   Członkowie Sympatycy
c.   Członkowie Honorowi

5.2.   Po utracie statusu studenta Członek Zwyczajny Koła może wspomagać Koło, jako Członek Sympatyk Koła.
5.3.   Członkiem Sympatykiem Koła może być również osoba niezwiązana z Wydziałem Biologii, a wykazująca przyrodnicze zainteresowania.
5.4.   Członek Sympatyk Koła ma prawo uczestniczyć w działaniach Sekcji i Koła oraz, w roli obserwatora (jednak bez możliwości głosowania) w Zebraniach Koła. Nie może także ubiegać się o finansowanie swoich działań.
5.5.   Kandydat na Członka Zwyczajnego Koła składa deklarację członkowską u Kierownika Sekcji, w której chciałby działać.
Kierownik zgłasza ten fakt Zarządowi Koła poprzez przedłożenie pisemnej deklaracji członkowskiej Kandydata.

6.   Członek Zwyczajny Koła zobowiązany jest:

a.   aktywnie uczestniczyć w pracach Koła i brać udział w obradach Walnego Zebrania.
W uzasadnionych przypadkach Członek Zwyczajny Koła ma prawo nie stawić się na Walne Zebranie, o czym zobowiązany jest poinformować Kierownika Sekcji przed Walnym Zebraniem, a ten ostatni informuje o tym Zarząd;
b.   ściśle przestrzegać Statutu Koła, uchwał Walnego Zebrania i postanowień Zarządu.

7.   Członek Zwyczajny Koła ma prawo:

a.   brać udział w obradach Walnego Zebrania, wybierać i kandydować do Władz Koła;
b.   brać udział w zebraniach poszczególnych Sekcji;
c.   korzystać z pomocy Koła przy realizacji projektów w zakresie działalności statutowej.

8.   Członkostwo Zwyczajne wygasa przez:

a.   dobrowolną rezygnację;
b.   wykluczenie, które może nastąpić na mocy decyzji Zarządu Koła, jeśli Członek Zwyczajny nie wypełnia obowiązków określonych Statutem w okresie dwóch kolejnych semestrów.
Szczegółowy wniosek w tej sprawie przedstawia Kierownik Sekcji, w której zaistniała taka sytuacja.
Członkowi Zwyczajnemu wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od momentu otrzymania pisemnej informacji o wykluczeniu.

9.   Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu, za szczególne zasługi na rzecz Koła, tytułu Honorowego Opiekuna Koła lub Honorowego Członka Koła.

ROZDZIAŁ III. Fundusze Koła

10.   Fundusze Koła składają się z:

a.   dotacji dziekańskich i rektorskich;
b.   innych źródeł.

11.   Dotacje dziekańskie dzielone są przez Zarząd między zainteresowane Sekcje według przyjętego przez Walne Zebranie regulaminu.
12.   Dotacje rektorskie przyznawane są przez Rektora na określoną inicjatywę Sekcji lub Koła.
13.   Wykorzystanie innych źródeł jest każdorazowo zatwierdzane przez Walne Zebranie Koła.
14.   Kierownik Sekcji Koła zobowiązany jest złożyć preliminarz na kolejny rok kalendarzowy, w terminie ustalonym przez Zarząd na Walnym Zebraniu. Niedopełnienie tego obowiązku w określonym terminie niesie za sobą konsekwencje w postaci ograniczenia finansowania z dotacji dziekańskich.

ROZDZIAŁ IV. Władze Koła

15.   Władze Koła stanowią:

a.   Walne Zebranie;
b.   Zarząd;
c.   Komisja Rewizyjna.

16.1.   Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Koła.
16.2.   Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, równym i bezpośrednim, z wyjątkiem uchwał dotyczących powołania lub odwołania członków Władz Koła.
16.3.   Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku akademickim. Zarząd decyduje o terminie i miejscu Walnego Zebrania. Członków Zwyczajnych Koła powiadamia Zarząd ogłoszeniem w gablocie Koła co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania. Zarząd Koła zaprasza na Zebranie Opiekuna Koła i Opiekunów Sekcji. Ma prawo zaprosić także specjalnych gości.
16.4.   W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z pełnionej funkcji przez Zarząd, 20% Członków Zwyczajnych Koła, po konsultacji z Opiekunem Koła, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie,
o czym pozostali Członkowie Zwyczajni Koła i Zarząd informowani są przynajmniej cztery dni przed datą Zebrania. Wniosek o zmianę Zarządu przed upływem kadencji zostaje przyjęty w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów obecnych na Zebraniu Członków Zwyczajnych.
Nowe wybory odbywają się jak w przypadku wyborów terminowych.
16.5.   W szczególnych sytuacjach Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, informując o nim na trzy dni przed jego terminem.
16.6.   Porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd.
16.7.   Walne Zebranie otwiera i prowadzi Członek Zwyczajny Koła zaproponowany przez Zarząd i zaaprobowany przez obecnych Członków Zwyczajnych.
16.8.   Każdego roku w listopadzie Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Koła. Przebieg Zebrania obejmuje:

a.   sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu;
b.   podsumowanie działalności Koła na podstawie sprawozdania prezentowanego przez Kierowników Sekcji;
c.   udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d.   wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

17.1.   Sekcje zgłaszają kandydatów do Władz Koła Zarządowi, który sporządza oficjalną listę kandydatów. Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Lista musi być zamknięta na tydzień przed wyborami i wywieszona do wiadomości publicznej w gablocie Koła. Minimalna liczba kandydatów do Zarządu wynosi 5 osób, do Komisji Rewizyjnej- 4 osoby.
17.2.   Kandydat na Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej musi mieć przynajmniej roczne doświadczenie w pracach Koła.
Kandydatura obejmuje tylko jeden, zdeklarowany wcześniej, organ Koła- Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
17.3.   Członkowie ustępującego Zarządu mogą być wytypowani jako kandydaci dopiero po udzieleniu im absolutorium na tym samym Walnym Zebraniu.
Wówczas zgłaszani są przez obecnych na Zebraniu Członków Zwyczajnych Koła.
17.4.   Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w następujący sposób: obecni na Walnym Zebraniu Członkowie Zwyczajni Koła mogą kierować pytania do kandydatów. Następuje wyłonienie spośród obecnych Członków Zwyczajnych nie będących kandydatami Komisji Skrutacyjnej w wyniku głosowania jawnego. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybrani zostają w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przy czym jeden Członek Zwyczajny Koła ma prawo oddać głos maksymalnie na 3 kandydatów w przypadku wyborów do Zarządu i 3 do Komisji Rewizyjnej.
Wybory Komisji Rewizyjnej następują po zakończeniu wyborów do Zarządu. Kandydaci do Zarządu, którzy nie zostali wybrani mogą, po wyrażeniu przez nich zgody, wejść na listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna zbiera i liczy głosy. Następuje ogłoszenie wyników wyborów nowego Zarządu i przejście do wyborów Komisji Rewizyjnej. Komisja Skrutacyjna powtarza procedurę.

18.1.   Sekretarz Koła zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przebiegu Walnego Zebrania, który zostaje wywieszony z gablocie Koła a następnie trafia do akt Koła.
18.2.   Niedopuszczalne jest uchylanie się od udziału w Walnych Zebraniach Koła i zebraniach Zarządu z Kierownikami Sekcji (patrz: pkt. 20.4). W sytuacjach powtarzających się nieobecności, mogą zostać wobec Sekcji wyciągnięte konsekwencje, np. pomniejszenie dostępności funduszy przyznawanych przez Władze Dziekańskie.
Restrykcje i ich wysokość zostają zatwierdzone, na wniosek Zarządu, na zebraniu Zarządu z Kierownikami Sekcji, w głosowaniu jawnym.

19.1.   Zarząd kieruje działalnością Koła i zarządza środkami przyznawanymi Kołu w okresie między obradami Walnego Zebrania.
Decyzje Zarządu mogą być podważone jedynie przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła.
19.2.   Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza (wyłanianych ze swego grona po wyborach).
19.3.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Kierownika, wybieranego spośród członków Komisji.
19.4.   Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa rok.
19.5.   Członkowie danej Sekcji zobowiązani są wybrać spośród siebie Kierownika Sekcji (w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim). Kierownik reprezentuje Sekcję przed Zarządem. W przypadku niedopełnienia przez Kierownika obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, wybory mogą odbyć się przed upływem rocznej kadencji, na wniosek 40% Członków Sekcji.

20.1.   Członkowie Zarządu wykonują następujące czynności:

a.   Prezes czuwa nad całokształtem pracy Koła, reprezentuje je na zewnątrz;
b.   Wiceprezes kieruje działalnością naukową Koła, koordynuje pracę wszystkich Sekcji;
c.   Sekretarz prowadzi korespondencję Koła, przechowuje akta Koła, jest odpowiedzialny za prowadzenie Kroniki Koła.

20.2.   Nowo wybrany Zarząd zobowiązany jest, w terminie 3 tygodni po Walnym Zebraniu, ogłosić w gablocie Koła ogólny plan pracy na okres kolejnej kadencji oraz funkcje wraz z danymi kontaktowymi,
jak również funkcje pełnione przez członków Komisji Rewizyjnej.
20.3.   Zarząd spotyka się w pełnym składzie przynajmniej raz w miesiącu, za wyjątkiem okresu wakacyjnego.
Spotkanie prowadzi Prezes Koła lub wskazany przez niego członek Zarządu.
20.4.   Zarząd ma prawo zwoływać zebrania z Kierownikami Sekcji celem przedyskutowania bieżących spraw Koła.
Obecność na takim spotkaniu jest obowiązkowa. Jeżeli Kierownik nie może się na nim stawić, wówczas zobowiązany jest wytypować reprezentanta swojej Sekcji.
20.5.   Komisja Rewizyjna ma prawo uczestniczyć w każdym zebraniu Koła lub jego organów, kontroluje tryb załatwiania spraw związanych z działalnością statutową Koła oraz środkami powierzonymi Kołu, ma dostęp do wszystkich akt Koła. Przedkłada swoje wnioski i zalecenia z dokonanych kontroli pozostałym Członkom Koła poprzez pisemne komunikaty wywieszane w gablocie Koła. Występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ROZDZIAŁ V. Opiekun Koła i Opiekunowie Sekcji

21.1.   Opiekun Koła jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Propozycje kandydatów zgłasza Zarząd po przeprowadzeniu konsultacji z poszczególnymi Sekcjami. Wynik wyborów przedstawiony zostaje do wiadomości Władz Uczelni.
21.2.   Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania o zmianę Opiekuna Koła.
Opiekun Koła na prawo zrezygnować z funkcji przed władzami Koła.
21.3.   Opiekun Koła jest doradcą naukowym Koła, a działalność naukowa jest z nim uzgadniana. Może on być zapraszany na każde posiedzenie Zarządu i zebranie Koła.
21.4.   Opiekun Koła dba o dobro Koła na forum Wydziału Biologii i całej Uczelni. W celu umożliwienia mu operatywnego działania Zarząd dostarcza mu sprawozdanie roczne z działalności Koła oraz plan pracy na okres trwania bieżącej kadencji.
21.5.   Opiekuna Sekcji wybierają Członkowie Sekcji. Oni też mają prawo pozbawić go tej funkcji. O wszelkich zmianach Kierownicy Sekcji są zobowiązani powiadomić Zarząd oraz Opiekuna Koła. Opiekun Sekcji ma prawo zrezygnować z funkcji przed władzami Koła.
21.6.   Pracownik naukowy Wydziału Biologii może sprawować opiekę wyłącznie nad jedną Sekcją Koła.

ROZDZIAŁ VI. Warunki założenia nowej Sekcji specjalistycznej Koła

22.1.   Aby mogła powstać nowa Sekcja potrzebne jest minimum 5 studentów Wydziału Biologii UAM chętnych do zostania jej Członkami.
Wybierają one spośród siebie Kierownika Wnioskującego.
22.2.   Procedura założenia nowej Sekcji przebiega następująco:

a.   Kierownik Wnioskujący zwraca się do Zarządu Koła z następującymi dokumentami: wnioskiem o założenie nowej sekcji, nakreśloną problematyką badawczą potencjalnej Sekcji,
jej początkowym składem osobowym oraz oświadczeniem pracownika naukowego Wydziału o zgodzie na pełnienie funkcji Opiekuna Sekcji.
b.   Wniosek o założenie nowej Sekcji wraz z zaświadczeniem Opiekuna Sekcji Kierownik Wnioskujący składa również Opiekunowi Koła.
c.   Zarząd, w porozumieniu z Opiekunem Koła, debatuje nad zasadnością założenia nowej Sekcji. Wydaje pisemną decyzję z uzasadnieniem adresowaną do Kierownika Wnioskującego.
Jeżeli jest ona negatywna, Kierownik Wnioskujący ma prawo do odwołania przed Walnym Zebraniem.

22.3.   Sprawy dotyczące założenia Sekcji o interdyscyplinarnym charakterze badań, której Członkami mieliby być studenci niezwiązani z Wydziałem Biologii UAM rozpatrywane są przez Zarząd w porozumieniu z Kierownikami wszystkich Sekcji celem zasięgnięcia opinii Koła w sprawie.
Ostateczna decyzja o założeniu bądź nie nowej Sekcji jest podejmowana przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII. Zmiana Statutu Koła

23.1.   Statut Koła może być zmieniony większością 2/3 głosów Członków Zwyczajnych przy obecności minimum połowy Członków Zwyczajnych Koła. Wniosek o zmianę Statutu może wnieść 10% Członków Zwyczajnych Koła lub Zarząd.
23.2.   Projekt powinien być ogłoszony co najmniej 14 dni przed obradami Walnego Zebrania.
23.3.   Przyjęcie zmian Statutu zapada uchwałą Walnego Zebrania.

ROZDZIAŁ VIII. Rozwiązanie Koła

24.1.   Rozwiązanie Koła następuje wyłącznie na skutek uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przegłosowanej zwykłą większością głosów na dwóch następujących po sobie posiedzeniach,
w odstępie co najmniej siedmiodniowym.